Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Vergelijking

Let op: voor deze opdracht moet je Engelse bronnen bestuderen.

In bron 1 noemt Jan Blokker Reize door het Aapenland 'de achttiende-eeuwse Animal Farm'. Hij doelt daarmee op de roman van George Orwell uit 1945. In deze opdracht ga je een onderzoekje doen naar overeenkomsten en verschillen tussen beide werken.

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Vergelijking
Studielast 3 uur (excl. lees-/kijktijd Animal Farm)
Werkvorm tweetal
Focus vergelijking
Je leert overeenkomsten en verschillen tussen twee werken analyseren.
Gemaakt door Regina Buijze
Bron 1 nrc.nl | 'Wij willen geen aap meer zijn' (recensie Jan Blokker)
Bron 2 youtube.com | animatiefilm Animal Farm uit 1954
Bron 3 sparknotes.com | 'Animal Farm: Analysis of major characters'
Bron 4 dbnl.org | "Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek"

A

Bespreek met je docent Engels of je Animal Farm voor je lijst mag lezen. Zo ja: lees Animal Farm. Zo nee: dan mag je voor deze opdracht ook de animatiefilm Animal Farm (Engels gesproken) uit 1954 bekijken (zie bron 2).


B

Beantwoord nu de volgende vragen.
Over Animal Farm:

Vraag 1


Welk ideaal streven Old Major, Snowball, Napoleon en Squealer in eerste instantie na?


Vraag 2


Na verloop van tijd verschillen Snowball en Napoleon steeds meer met elkaar van mening. Beschrijf beider standpunten.


Vraag 3


Beschrijf welke veranderingen de dieren van Animal Farm in de loop van het verhaal doormaken.


Vraag 4


Welke rol speelt 'de mens' in Animal Farm? Bespreek de rol van Mr. Jones, Mr. Frederick en Mr. Pilkington.


Vraag 5


Naar welke historische personen verwijzen Old Major, Napoleon en Snowball? Als je moeite hebt met deze vraag, kun je bron 3 raadplegen.


Over Reize door het aapeland:

Vraag 1


Welke idealen streven Nommer Een en Nommer Vijf na? Op welke manier willen zij hun ideaal verwezenlijken?


Vraag 2


Welke rol speelt 'de mens' in Reize door het Aapenland?


Vraag 3


Naar welke historische personen of groepen personen verwijzen Nommer Een en Nommer Vijf?


Over beide werken:

Vraag 1


Bespreek de overeenkomsten en verschillen in de idealen die de dieren in beide werken nastreven.


Vraag 2


Bespreek de overeenkomsten en verschillen in de rol die 'de mens' speelt in beide werken.


Vraag 3


Bespreek de overeenkomsten en verschillen in de politieke lading van Animal Farm en Reize door het Aapenland. Hulpvraag: bevatten de werken een politieke boodschap? Zo ja, welke?


Vraag 4


Reize door het Aapenland en Animal Farm worden tot twee verschillende genres gerekend, respectievelijk satire en dystopie. Desondanks vertonen de werken vrij veel overeenkomsten. Zoek in bron 4 naar informatie over beide genres en bespreek de vraag of de genres overdraagbaar zijn. Met andere woorden: zou je Reize door het Aapenland ook een dystopie kunnen noemen en Animal Farm een satire? Waarom (niet)?


Vraag 5


Bespreek ten slotte de vraag of je het eens bent met Blokkers opmerking dat 'Reize door het Aapenland de achttiende-eeuwse Animal Farm' is. Ondersteun je zienswijze met argumenten.