Het recht van de sterkste: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Naturalisme

Het recht van de sterkste was de eerste naturalistische roman in Vlaanderen. Het boek werd niet bepaald met gejuich begroet. Boven een recensie stond de kop: 'Zwijnenletterkunde'. 

Titel Het recht van de sterkste
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Naturalisme
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus naturalisme
Je leert de kenmerken van het naturalisme doordenken.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 'Naturalistische roman', in: Joke van Balen e.a., "Basisboek Literatuur." Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 41-42
Bron 2 Ton Anbeek, 'Kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman'
Bron 3 Romain John van de Maele, 'Het recht van de sterkste. Een Vlaams plattelandsgezin als locus horribilis en gedroomde locus amoenus'
Bron 4 Romain Debbaut, 'Het naturalisme in de Nederlandse letteren'

Vraag 1

Bestudeer bron 1. Herlees daarna wat er in hoofdstuk 3, 8-9 en 12 van Het recht van de sterkste wordt verteld over het milieu en de familie waar Maria toe behoort. Kun je zeggen dat Maria’s lot in feite al vastligt in de gegevens die hier verstrekt worden? Leg uit.


Vraag 2

Ton Anbeek heeft in 1979 een artikel gepubliceerd over de kenmerken van de Nederlandse (!) naturalistische roman (zie bron 2).
a. Neem Anbeeks zeven kenmerken over.
b.
Welke van de zeven heb jij in Het recht van de sterkste aangetroffen? Noteer bij elk kenmerk een voorbeeld uit de roman.


Vraag 3

Lees bron 3. Het is een nogal breed artikel, dus concentreer je op de opmerkingen die gaan over het naturalisme bij Buysse en Het recht van de sterkste. Vat samen wat Romain John van de Maele hierin naar voren brengt.


Vraag 4

Lees van bron 4 alleen p. 55-57. Vat samen wat daar staat over het naturalisme van Buysse en Het recht van de sterkste.


Vraag 5

Als je nu alles overziet, vind je dan dat Het recht van de sterkste inderdaad een naturalistische roman is, en dat het een lezer helpt als hij daar wat van afweet? Leg uit.